Loader Image

Regulamin PRBRD

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1

1. Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwana dalej „Radą” jest zespołem koordynującym i określającym kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Rada działa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.
3. Rada działa na podstawie:
– Ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.450 z późn. zm.),
– Regulaminu Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwanego dalej Regulaminem.
4. Siedzibą Rady jest miasto Gdańsk.
5. Rada działa na obszarze Województwa Pomorskiego.

§2

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
– opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz Planu pracy Rady (Plan Pracy),
– opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego PORD w Gdańsku i WORD w Słupsku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej,
– współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,
– inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej,
– analizowanie i ocena podejmowanych działań.
2. Plan Pracy Rady, (nie obejmujący działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowiących zadania własne realizowanych przez PORD w Gdańsku i WORD Słupsku) opracowuje sekretarz Rady przy współpracy z członkami Rady, liderami obszarowymi a w szczególności z dyrektorami PORD w Gdańsku i WORD Słupsku. Plan Pracy zawierający przewidywane na jego realizację wydatki, zatwierdza plenarne posiedzenie Rady. W uzasadnionych przypadkach Plan Pracy może być korygowany w trakcie jego realizacji. Korektę Planu zatwierdza Przewodniczący Rady.
3. Przewodniczący Rady otrzymuje od organów, których przedstawiciele są członkami Rady:
a) sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego;
b) informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Sprawozdania określone w punkcie 3 składane są pisemnie corocznie w terminie do 15 stycznia następnego roku.

ROZDZIAŁ II
SKŁAD I FUNKCJONOWANIE RADY

§3

1. W skład Rady wchodzą:
– Przewodniczący Rady – Marszałek Województwa Pomorskiego,
– Zastępca Przewodniczącego Rady – Wojewoda Pomorski,
– Zastępca Przewodniczącego Rady – Wojewódzki Komendant Policji w Gdańsku,
– Sekretarz – wskazany przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
oraz członkowie Rady:
– wojewódzki inspektor transportu drogowego,
– dyrektor GDDKiA, Oddz. w Gdańsku,
– przedstawiciel wojewody,
– przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego,
– przedstawiciel kuratora oświaty,
– przedstawiciel zarządu województwa,
– przedstawiciel zarządów powiatu,
– przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,
– przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,
– przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
– przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich,
– przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,
– przedstawiciel zarządów dróg powiatowych,
– osoby wskazane przez Marszałka Województwa Pomorskiego w szczególności reprezentujące działające na terenie województwa organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym Marszałek Województwa Pomorskiego może wskazać nie więcej niż 12 osób.
2. Skład Rady może ulec zmianie po akceptacji Przewodniczącego Rady. Kandydaturę na członka Rady zgłasza członek Rady w formie pisemnego wniosku złożonego do Sekretarza.
3. W pracach Rady mogą brać udział z głosem doradczym:
– przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
– pracownicy naukowi wyższych uczelni i jednostek badawczych,
– niezależni eksperci.
4. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Do zadań Przewodniczącego ponadto należy;
– zwoływanie plenarnych posiedzeń Rady,
– prowadzenie plenarnych posiedzeń Rady.
6. Upoważniony przez Przewodniczącego Członek Rady reprezentuje Przewodniczącego Rady podczas jego nieobecności.
7. Przewodniczący Rady składa Przewodniczącemu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego corocznie, do końca stycznia, sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa pomorskiego oraz działań realizowanych w tym zakresie.
8. Obsługę Rady zapewnia Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.

§4

1. Strukturę organizacyjną tworzą:
– Plenarne posiedzenie Rady,
– Sekretarz Rady,
– Liderzy obszarów,
– Zespoły Robocze.

§5

1. Przewodniczący, za pośrednictwem Sekretarza, zawiadamia członków Rady o terminie plenarnego posiedzenia Rady i projekcie porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed planowanym plenarnym posiedzeniem Rady.
2. Plenarne posiedzenia Rady zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej w zależności od potrzeb. Plenarne posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności, przez jednego z Zastępców lub osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady.
3. Plenarne posiedzenia Rady są jawne. Rada może zarządzić poufność plenarnego posiedzenia Rady
4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na plenarnym posiedzeniu Rady lub w głosowaniu w trybie korespondencyjnym zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Z plenarnego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują prowadzący posiedzenie i protokolant. Protokół zawiera:
– numer kolejny protokołu,
– datę posiedzenia,
– listę osób obecnych na posiedzeniu,
– porządek obrad,
– przebieg dyskusji,
– przebieg i wyniki głosowania,
– informację w sprawie powziętych uchwał.
6. W okresie między plenarnymi posiedzeniami Rady działalność merytoryczną Rady wykonuje Sekretarz Rady.

§6

1. Organem wykonawczym Rady jest Sekretariat Rady.
2. Działalność organizacyjną Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.
3. Sekretarz Rady koordynuje wykonanie Planu Pracy oraz podejmuje działania w zakresie bieżącej działalności Rady.

§7

1. Rada spośród członków Rady powołuje na plenarnym posiedzeniu Rady liderów pięciu obszarów tematycznych:
– System BRD,
– Infrastruktura Drogowa,
– Nadzór i Kontrola Ruchu Drogowego,
– Ratownictwo Drogowe ,
– Edukacja.
2. Na wniosek liderów lub członków Rady mogą zostać powołane Zespoły Robocze do realizacji zadań doraźnych. Powołanie zespołu i jego skład zatwierdza Rada.
3. Lider opracowuje projekt planu pracy i wnioskuje o włączenie go do Planu Pracy.
4. Lider składa corocznie Sekretarzowi sprawozdanie z działalności obszaru.

§8

1. Wydatki z tytułu zadań zrealizowanych w ramach rocznego Planu Pracy dokonywane są z odrębnego rachunku bankowego prowadzonego jako pomocniczy rachunek Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.
2. Członkowie Rady zgłaszają Sekretarzowi Rady do 30 grudnia – wnioski dotyczące zadań do projektu Planu Pracy na następny rok.
3. Sekretarz Rady przedstawia Radzie do 15 lutego każdego roku projekt Planu Pracy Rady oraz preliminarz wydatków na dany rok.
4. Rada podejmuje uchwałę zatwierdzającą Plan Pracy.
5. Rada upoważnia sekretarza, w okresie między plenarnymi posiedzeniami Rady, do korekty kosztów zaplanowanych na realizację poszczególnych działań w wyniku analizy rzeczywistych kosztów w stosunku do zaplanowanych w Planie Pracy na bieżący rok i przesunięć pomiędzy działaniami zawartymi w planie. Korekty mogą być dokonywane jedynie w ramach preliminarza planu pracy zatwierdzonego przez Radę. Informację o dokonanych korektach sekretarz przedstawia na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady.
6. Zmiany w Planie Pracy przyjmowane są uchwałą na plenarnym posiedzeniu Rady.
7. W ramach uchwalonego przez Radę Planu pracy, uprawnionym do zaciągania zobowiązań oraz dysponowania środkami, o których mowa powyżej, jest dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.
8. Przyjęcie prac realizowanych w ramach zatwierdzonego Planu Pracy Rady dokonywane jest przez dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, a następnie praca przekazywana jest przez Sekretarza Rady do zaopiniowania przez co najmniej dwóch członków Rady lub innych ekspertów. Na podstawie przedstawionych pozytywnych opinii Rada uchwala przyjęcie pracy, co stanowi podstawę do jej odbioru i rozliczenia.

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane wyłącznie przez plenarne posiedzenie Rady.
2. Listę członków Rady stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu.
3. Wykaz liderów obszarów tematycznych stanowi załącznik nr 2. do Regulaminu.