Loader Image

Regulamin PRBRD

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Status Rady.

1. Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwana dalej „Radą” jest zespołem koordynującym i określającym kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Rada działa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.

3.   Rada działa na podstawie:

– Ustawy z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137),

– Ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 153 z póź. zm.),

– Regulaminu Rady.

4. Siedzibą Rady jest miasto Gdańsk.

5. Rada działa na obszarze Województwa Pomorskiego.

 

§2
Zadania Rady.

1. Do zadań Rady należy:

– opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)  oraz Planu pracy Rady (Plan Pracy),

– opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd,

– zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego PORD w Gdańsku i WORD w Słupsku w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd,

– inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej,

– współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,

– inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej,

– analizowanie i ocena podejmowanych działań.

2. Plan Pracy Rady, (nie obejmujący działań na rzecz brd stanowiących zadania własne realizowanych przez PORD w Gdańsku i WORD Słupsku) opracowuje sekretarz Rady przy współpracy z członkami Rady, liderami obszarowymi a w szczególności z dyrektorami PORD w Gdańsku i WORD Słupsku. Plan Pracy zawierający przewidywane na jego realizację wydatki, zatwierdza plenarne posiedzenie Rady.

W uzasadnionych przypadkach Plan Pracy może być korygowany w trakcie jego realizacji. Korektę Planu zatwierdza Przewodniczący Rady.

3. Członkowie Rady są zobowiązani składać Przewodniczącemu Rady sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań:

a)    określonych w programach bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b)   dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Sprawozdania określone w punkcie 3 składane są pisemnie corocznie w terminie do 15 stycznia następnego roku

5. Przewodniczący Pomorskiej Rady składa Przewodniczącemu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego sprawozdanie roczne o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i działaniach realizowanych w tym zakresie do 31 stycznia następnego roku.

 

ROZDZIAŁ II

SKŁAD I FUNKCJONOWANIE RADY

§3
Skład Rady.

 

1. W skład Rady wchodzą:

– Przewodniczący Rady
    Marszałek Województwa Pomorskiego,

– Zastępca Przewodniczący Rady
    Wojewoda Pomorski,

– Zastępca Przewodniczący Rady
    Wojewódzki Komendant Policji,

– Sekretarz
    wyznaczony przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

oraz członkowie Rady – przedstawiciele:

–     wojewódzki inspektor transportu drogowego,

–     dyrektor GDDKiA, Oddz. w Gdańsku,

–     przedstawiciel wojewody,

–     przedstawiciel wojewódzkiego sztabu wojskowego,

–     przedstawiciel kuratora oświaty,

–     przedstawiciel zarządu województwa,

–     przedstawiciel zarządów powiatów,

–     przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów,

–     przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji,

–     przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

–     przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich,

–     przedstawiciel wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego,

–     przedstawiciel zarządów dróg powiatowych,

–    osoby wskazane przez marszałka województwa reprezentujące inne organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa pomorskiego.

2. Skład Rady może ulec zmianie po akceptacji Przewodniczącego Rady.

3. W posiedzeniach Rady uczestniczyć mogą ponadto z głosem doradczym zaproszeni:

–    pracownicy naukowi wyższych uczelni i jednostek badawczych,

–   przedstawiciele organizacji pozarządowych, których statutowy zakres działalności obejmuje zagadnienia brd.

–    niezależni eksperci.

4. Plenarne Posiedzenia Rady powinny odbywać się raz na kwartał. Posiedzenia prowadzone są przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności, przez jednego z Wiceprzewodniczących lub osobę upoważnioną przez Przewodniczącego Rady.

 

§4
Struktura Rady.

1. Strukturę organizacyjną tworzą:

–         Plenarne Posiedzenie Rady,

–         Sekretarz Rady,

–         Liderzy obszarów,

–         Zespoły Robocze.

2. W okresie między posiedzeniami plenarnymi działalność merytoryczną Rady wykonuje Sekretarz Rady.

3. Organem wykonawczym Rady jest Sekretariat Rady.

4. Obsługę Rady zapewnia Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.

 

§5
Liderzy Obszarowi.

1. Powołuje się Liderów pięciu obszarów tematycznych:

–        Struktury BRD,

–        Infrastruktura Drogowa,

–        Nadzór i Kontrola Ruchu Drogowego,

–        Edukacja,

–        Ratownictwo Drogowe.

2. Liderów powołuje Rada na Posiedzeniu Plenarnym.

3. Na wniosek Liderów lub Członków Rady mogą zostać powołane Zespoły Robocze do realizacji zadań doraźnych. Powołanie zespołu i jego skład zatwierdza Rada.

4. Lider opracowuje projekt planu pracy i wnioskuje o włączenie go do planu pracy PRBRD.

5. Lider składa sprawozdanie z działalności obszaru w okresach półrocznych.

 

§6
Sekretariat Rady.

1. Działalność organizacyjną Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.

2. Sekretarz Rady koordynuje wykonanie Planu Pracy oraz podejmuje działania w zakresie bieżącej działalności Rady.

 

§7
Finansowanie działalności.

1. Wydatki z tytułu zadań zrealizowanych w ramach rocznego Planu Pracy dokonywane są z odrębnego rachunku bankowego prowadzonego jako pomocniczy rachunek Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.

2. Członkowie Rady zgłaszają  Sekretarzowi Rady do 30 grudnia – wnioski dotyczące zadań do projektu Planu Pracy na następny rok.

3. Sekretarz Rady przedstawia Radzie do dnia 15 lutego  każdego roku projekt Planu Pracy Rady oraz  preliminarz wydatków na dany rok.

4. Rada podejmuje uchwałę zatwierdzającą Plan Pracy.

5. Rada upoważnia sekretarza, w okresie między posiedzeniami Rady, do korekty kosztów zaplanowanych na realizację poszczególnych działań w wyniku analizy rzeczywistych kosztów w stosunku do zaplanowanych w Planie Pracy na bieżący rok i przesunięć pomiędzy działaniami zawartymi w planie. Korekty mogą być dokonywane jedynie w ramach preliminarza planu pracy zatwierdzonego przez Radę. Informację o dokonanych korektach sekretarz przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady.

6. Zmiany w Planie Pracy przyjmowane są uchwałą na posiedzeniu plenarnym Rady.

7. W ramach uchwalonego przez Radę Planu pracy, uprawnionym do zaciągania zobowiązań oraz dysponowania środkami, o których mowa powyżej, jest dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.

8. Przyjęcie prac realizowanych w ramach zatwierdzonego Planu Pracy Rady dokonywane jest przez  dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, a następnie praca przekazywana jest przez sekretarza Rady do zaopiniowania przez co najmniej dwóch członków Rady lub innych ekspertów. Na podstawie przedstawionych pozytywnych opinii Rada uchwala przyjęcie pracy, co stanowi podstawę do jej odbioru i rozliczenia.

 

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8

1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane wyłącznie przez Plenarne Posiedzenie na wniosek Członka Rady złożonego pisemnie z uzasadnieniem Sekretarzowi.

2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 Członków Rady.

3. Lista członków Rady stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu.

4. Wykaz liderów obszarowych stanowi załącznik nr 2. do regulaminu.