Loader Image

o systemie

Okres wiary w przeznaczenie oraz podejścia traktującego wypadki drogowe jako naturalną konsekwencję ruchu drogowego, bezpowrotnie minął. Prowadzone na całym świecie badania nad zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego odkrywają coraz więcej tajemnic skomplikowanego procesu powstawania wypadku. Dzisiaj możemy powiedzieć, że przyczyną wypadków nie jest przeznaczenie, a jedynie błędy ludzkie popełnione na etapie planowania, projektowania i użytkowania dróg.

Proces poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest skomplikowanym działaniem wymagającym koordynacji pracy różnych grup zawodowych. Dlatego nie może być realizowany przez podejmowanie działań i akcji rozwiązujących pojedyncze problemy. Poprawa stanu bezpieczeństwa wymaga bowiem działań systemowych i skoordynowanych, traktując poprawę brd jako zagadnienie interdyscyplinarne. Tak więc poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego możemy uzyskać skupiając instytucje i organizacje działające w zakresie edukacji, inżynierii, nadzoru i ratownictwa w jeden sprawnie funkcjonujący mechanizm, koordynowany przez specjalistyczne jednostki osadzone w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

W systemowym podejściu do zagadnień brd na poziomie krajowym można wyróżnić co najmniej 9 obszarów działań, które razem składają się na funkcjonowanie systemu brd. Do obszarów tych należą:

 • organizacja systemu brd,
 • szkolenie i egzaminowanie kierowców,
 • edukacja motoryzacyjna,
 • stan pojazdu,
 • infrastruktura drogowa,
 • nadzór nad ruchem drogowym,
 • działania prawne,
 • ratownictwo drogowe,
 • badania i system informacyjny.

Na poziomie lokalnym nie ma możliwości pełnego prowadzenia działań we wszystkich wymienionych obszarach, stosownie do kompetencji instytucji regionalnych i lokalnych. Działania systemowe można ograniczyć zatem do pięciu wybranych obszarów, są to:

 • struktury brd,
 • edukacja,
 • nadzór i kontrola ruchu,
 • infrastruktura drogowa,
 • ratownictwo drogowe.

Na przedstawionym rysunku obrazującym wzajemne, nierozłączne funkcjonowanie poszczególnych obszarów w działaniach brd można zauważyć, że do jednego ogniwa trudno jest przypisać instytucję spinającą łańcuch systemu brd. Ogniwem tym są struktury brd, które w województwie pomorskim są najsłabszym ogniwem systemu. Nie istnieją bowiem odpowiednio wykształcone kadry i służby wykonawcze realizujące postanowienia Pomorskiej Rady BRD. Brak jest również narzędzi umożliwiających ich funkcjonowanie.

Dlatego też główny nacisk w Wojewódzkim Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – GAMBIT Pomorski położony został na utworzenie lub usprawnienie funkcjonowania struktur systemu, zgodnie z modelowymi, które stanowią:

 

 1. struktury organizacyjne
  • rady brd
  • kadry i służby wykonawcze
  • instytucje i organizacje
 2. narzędzia oddziaływania na uczestników systemu brd
  • programy brd
  • system finansowania
 3. narzędzia wspomagające funkcjonowanie systemu.
  • bazy danych
  • system monitorowania
  • audyt brd
  • system informacji o brd,
  • wytyczne i materiały pomocnicze pokazujące przykłady „dobrej praktyki”.

Ostatnie posty: