Loader Image

WNIOSKI z obrad X-go Jubileuszowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2014

W dniach 3-4 kwietnia 2014 w Politechnice Gdańskiej odbyło się X Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2014 pod Patronatem Honorowym Pani Minister Elżbiety Bieńkowskiej. W Sesji Plenarnej Seminarium udział wzięło 150 osób reprezentujących polskie oraz zagraniczne instytucje i organizacje zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program Seminarium oprócz Sesji Jubileuszowej, podsumowującej 20 lat „idei GAMBIT” oraz doświadczeń w zakresie programowania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz ich skuteczności, objął 6 sesji tematycznych, w których 48 autorów przedstawiło 29 referatów. Dyskusja i wnioski zebrane w poszczególnych sesjach pozwoliły na sformułowanie poniższych postulatów i rekomendacji:

Sesje plenarne:
1. Nowe kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej
Na tle Unii Europejskiej Polska nadal jest jednym z państw o najwyższym poziomie zagrożenia zdrowia i życia w ruchu drogowym. Osiągnięcie celów Narodowego Programu BRD w 2020 roku będzie oznaczało dotarcie do średniej europejskiej z 2013.
Dużą szansą na przyspieszenie polskich działań jest Program HORYZONT 2020. Powinniśmy podkreślać wagę tego programu dla polepszenia słabej pozycji Polski na tle UE, jako argumentu zwiększającego nasze szanse w pozyskiwaniu dofinansowania.
2. Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
Należy nadal rozwijać narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej – również na drogach samorządowych.
Niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego, w tym nadmierna prędkość są dominującą przyczyną zagrożenia na drogach. Należy rozwijać narzędzia nadzoru nad niebezpiecznymi zachowaniami użytkowników dróg, również te umożliwiające detekcję incydentów, jako element Inteligentnych Systemów Transportu.
3. Efektywność działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kluczową rolę w budowie systemu zarzadzania brd odgrywają badania naukowe. Oparcie rozwoju systemu na wiedzy naukowej wymaga ustanowienia krajowego strategicznego programu badań naukowych, obejmującego również priorytety badań ujęte w Narodowym Programie BRD.
Konieczne jest włączenie krajowych problemów brd w nurt badań międzynarodowych, w tym prowadzonych w ramach programu HORYZONT 2020.
Konieczne jest uporządkowanie i rozwój systemu informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Brakuje w tym zakresie spójnej koncepcji funkcjonowania takiego systemu oraz wspierających rozwiązań systemowych (prawnych, finansowych).
Brakuje spójnej polityki kontroli alkoholu w ruchu drogowym (mamy do czynienia z wdrażaniem pojedynczych rozwiązań prewencyjnych).

Sesje warsztatowe:
1. Programowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Należy promować i zachęcać regiony/miasta do opracowywania i wdrażania programów brd wskazując na dobre praktyki oraz wytyczne ich tworzenia.
Należy doskonalić systemowe narzędzia zarządzania brd, w tym System Informacji o BRD poprzez rozwój Polskiego i regionalnych Obserwatoriów BRD.
2. Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym
Konieczne jest uporządkowanie definicji i klasyfikacji przejść dla pieszych oraz zasad ich stosowania w celu dostosowania ich do warunków rzeczywistych i wykorzystania bogatych doświadczeń krajów UE i innych.
Konieczne jest dokładniejsze sprecyzowanie praw i obowiązków pieszych i kierowców na przejściach dla pieszych w dostosowaniu do Konwencji Genewskiej i bogatych doświadczeń krajów UE i innych.
Uporządkowania wymagają zasady stosowania specjalnych przejść dla pieszych.
Konieczne jest kontynuowanie badań bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych.
Należy być przygotowanym (instytucje, metody, narzędzia) na rosnącą mobilność osób starszych, tak by wychodzić naprzeciw ich specyficznym potrzebom w ruchu drogowym.
3. Bezpieczna infrastruktura drogowa
Konieczne jest uporządkowanie i aktualizowanie Banku Danych Drogowych, w celu zwiększania jakości analiz związanych z wpływem czynników drogowych na miary brd.
Niezbędne jest wprowadzenie pozycjonowania geograficznego dla zaistniałych zdarzeń drogowych w bazie SEWIK.
W projektowaniu rozwiązań infrastrukturalnych należy stosować podejście „Safe System” uwzględniające biomechaniczne ograniczenia ludzkiego ciała, w tym m.in.: zwiększać segregację ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów mechanicznych, zapewniać bezpieczne otoczenie drogi (problem drzew w koronie drogi), stosować przekroje umożliwiające wyprzedzanie (np. 2+1), zapewniać dobre optyczne prowadzenie wzdłuż drogi z łatwą identyfikacją parametrów geometrycznych.
Należy rozwijać metody modelowania wpływu czynników drogowo-ruchowych na brd jako element oceny zagrożenia na drogach: krajowych oraz samorządowych.

Źródło: GAMBIT

Ostatnie posty: