Loader Image

szkolenie PUCK

Szkolenie organizowane było przez Pomorską Radę BRD, przy współudziale przedstawicieli Powiatu Puckiego i samorządów prowadzących szkoły. Wykładowcami byli przedstawiciele Pomorskiej Rady BRD, PORD-u, Politechniki Gdańskiej – Katedry Inżynierii Drogowej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Fundacji Bezpieczni w Ruchu Drogowym w Gdańsku. Pierwszy cykl 2 – dniowy odbył się 25 i 26 września 2008r. Drugi cykl 1-dniowy odbył się 23 listopada 2008r. Uczestników szkolenia gościło Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku.W szkoleniu uczestniczyło 40 nauczycieli i dyrektorów z 23 szkół powiatu puckiego (13 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 3 zespoły szkół, 3 ZSP, 1 specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy i Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W programie uczestnicy mieli następujące tematy: programy brd – krajowy, regionalne, lokalne, Gambit pucki, szkolna edukacja w zakresie brd w programach GAMBIT,prewencja i represja czynniki wpływające na Brd, drogowe środki, bezpieczna droga dzieci do szkoły jako przykład wspólnych działań Brd, organizacja bezpiecznej drogi do szkoły na przykładzie projektu pilotażowego,zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1997r. dotyczące karty rowerowej i motorowerowej, technologia informacyjna w zakresie brd – strony WWW, formy komunikacji i wymiany informacji, zintegrowane ratownictwo drogowe. Uczestnicy szkolenia mieli także okazję do wymiany poglądów i dotychczasowych doświadczeń oraz przedstawienia wniosków i propozycji dotyczących tematyki Brd.
Warsztaty dotyczące Edukacji w Programie GAMBIT Pomorski odbyły się w grupach tematycznych zawartych w Gambicie Pomorskim szkolenie kadr oświatowych, edukacja dzieci i młodzieży, rozwój szkolnej bazy dydaktyczno-technicznej i metodycznej, koordynacja działań edukacyjnych, edukacja rodziców, intensyfikacja działań w zakresie ochrony dzieci i młodzieży.
Na warsztatach zostali wprowadzeni do zadania w ramach pracy własnej – przygotowanie diagnozy i 3-letniego programu działań w zakresie Brd dla swojego obszaru działania (szkoły i jej środowiska).
Kolejne spotkanie odbyło się po dwóch miesiącach w listopadzie 2008r. Uczestnicy prezentowali programy szkolnej edukacji motoryzacyjnej przygotowane na bazie Gambitu Pomorskiego i Puckiego dla swojej szkoły i jej środowiska.Były też wykłady i prezentacje na temat ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz aktualne informacje na temat brd na terenie powiatu puckiego prezentowane przez przedstawicieli Komedy Powiatowej Policji w Pucku.
Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, w jednym zwartym wydaniu zawierające wszystkie tematy prezentowane podczas szkolenia, a także takie jak: płyty CD, materiały reklamowe dotyczące tematyki Brd, wydawnictwa dotyczące Gambitu Pomorskiego, ulotki promocyjne o fotelikach „Bezpieczeństwo dzieci”, plakaty i elementy odblaskowe z firm Skanska i NDI.
Wśród uczestników szkolenia najwięcej było nauczycieli techniki i edukacji wczesnoszkolnej (po 9 osób), następnie po kilka osób: matematyki, informatyki, przyrody i edukacji ekologicznej, historii i wos-u oraz wychowania fizycznego. Pojedyncze osoby reprezentowały język polski, plastykę i przysposobienie obronne. Najwięcej osób reprezentowało szkoły podstawowe, następnie gimnazja i średnie szkoły zawodowe. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia koordynatorów szkolnej edukacji motoryzacyjnej.
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele powiatu puckiego wypełniali ankietę badającą poziom wiedzy i potrzeby szkoleniowe zakresie brd.
Dotychczas w szkoleniach w zakresie Brd brało udział 41% wszystkich uczestników, a nie brało udziału – 59%. Kursy te poświęcone były, przede wszystkim takiej tematyce, jak: charakterystyka problemów brd,edukacja i komunikacja społeczna, system Brd, działania powypadkowe.

Samoocena poziomu wiedzy o Brd uczestników przed rozpoczęciem szkolenia:

 • Poza polem zainteresowań, niewielka wiedzę lub jej brak nauczyciele wymienili głownie w takich polach jak: System brd; Prawo i działanie sądowe; Charakterystyka problemów brd; Kierowcy, ich szkolenie, egzaminowanie oraz ocena procesu szkolenia;  Edukacji i komunikacja społeczna; Działania powypadkowe
 • Posiadanie ogólnej wiedzy o charakterze wiedzy obiegowej (od 50-70%): Stan pojazdu i jego wpływ na brd; Edukacja i komunikacja społeczna, Wpływ infrastruktury drogowej i zagospodarowania przestrzennego na brd; Kierowcy, ich szkolenie,egzaminowanie oraz ocena procesu szkolenia; System brd; Działania powypadkowe; Prawo i działania sądowe; Badania i system informacyjny
 • Posiadanie dobrej wiedzy (od 20 do 10%): Charakterystyka problemów brd; Edukacja i komunikacja społeczna; Działania powypadkowe; Stan pojazdu i jego wpływ na brd
 • Posiadanie wiedzy profesjonalnej – nikt nie uważa się za eksperta

Potrzebne jest podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli w zakresie:

 • Od 90 do 70%: Edukacja i komunikacja społeczna; Charakterystyka problemów brd;  Działania powypadkowe
 • Od 70 do 50%: System brd i wpływ infrastruktury drogowej i zagospodarowania przestrzennego na brd; Prawo i działania sądowe; Kontrola przestrzegania przepisów i nadzór nad drogami
 • od 50 do 20%: Badania i system informacyjny; Stan pojazdu i jego wpływ na brd kierowcy, ich szkolenie, egzaminowanie orz ocena procesu szkolenia

Wiedza obiegowa wystarczy nauczycielom w takich tematach jak:

 • Od 70 do 30%: Kierowcy, ich szkolenie, egzaminowanie oraz ocena procesu szkolenia; Stan pojazdu i jego wpływ na brd; Kontrola przestrzegania przepisów i nadzór nad drogami
 • Od 30 do 10%: Badania i system informacyjny; Prawo i działania sądowe; System brd; Wpływ infrastruktury drogowej i zagospodarowania przestrzennego na brd

Mało interesujące i mało przydatne w praktyce nauczyciela (wskazania poniżej 1%)

 • Kontrola stacji diagnostycznych
 • Kontrola usług transportowych

Ostatnie posty: