Loader Image

Raport o stanie bezpieczeństwa dróg krajowych 2013

W minionym 2013 roku na pomorskich drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku można zauważyć poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu czego potwierdzeniem jest spadek w stosunku do roku 2012 liczby wypadków drogowych o nieco ponad 2%. Także ciężkość wypadków drogowych po raz kolejny uległa nieznacznej poprawie, a wyniki 43 ofiar śmiertelnych jakie zanotowano na sieci pomorskich dróg krajowych administrowanych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych a Autostrad w Gdańsku jest najniższych od 1999 roku.

Wzorem lat poprzednich, także w roku 2014 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku zlecił opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2013 na sieci pomorskich dróg krajowych będących administrowanych przez tutejszy oddział. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją raportów realizowanych od końca lat 90, które stanowią podstawę do wyznaczania celów i działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Analiza charakterystyki zdarzeń drogowych wykonana w ramach niniejszego opracowania stanowi pomocnicze narzędzie w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa na sieci dróg województwa pomorskiego oraz wskaże te miejsca, które powinny byćobjęte szczegółową obserwacją i działaniami mającymi na celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego uczestników poprzez np. zmiany organizacji ruchu, wprowadzenie elementów uspokojenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu czy też przebudowę ulic, skrzyżowań czy całych ciągów dróg. Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje analizę zdarzeń drogowych jakie odnotowano w roku 2013 i przedstawia m.in. informacje o liczbie i rodzaju zdarzeń drogowych, liczbie osób rannych oraz ofiarach śmiertelnych. Na podstawie tych danych, określono również lokalizację tzw. miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których dochodzi do koncentracji zdarzeń drogowych. Ponadto przedstawiono również tendencje zmian liczby zdarzeń drogowych i ich ofiar w latach ubiegłych.

Analizując strukturę rodzajową wypadków drogowych, mając dodatkowo na uwadze ciężkość poszczególnych rodzajów wypadków a także ich przyczyn działania na rzecz poprawy brd należy skoncentrować na zachowaniu kierowców wynikających z przekraczania dopuszczalnych prędkości (instalacja urządzeń do automatycznego pomiaru prędkości, współpraca i wspólne działania z Policją w celu ustalenia lokalizacji odcinków wymagających częstszych kontroli prędkości pojazdów), oraz nieudzielania pierwszeństwa przejazdu (analiza widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach z dróg krajowych, budową drógserwisowych mających na celu ograniczenia dostępności do dróg krajowych poprzez zminimalizowanie punktów kolizji będących główną przyczyna powstawania sytuacji konfliktowych, instalacja urządzeń do rejestracji pojazdów niestosujących się do nadawanych sygnałów na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizacje świetlną).

Planowane działania GDDKiA Odział w Gdańsku mające na celu budowę w najbliższej przyszłości nowych odcinków dróg takich jak obwodnica metropolitalna będzie miał istotny w pływ na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa nie tylko w ciągu drogi ekspresowej S6 (dla której w pewnym sensie stanowić będzie alternatywny ciąg komunikacyjny) ale także drogi krajowej nr 20. Należy w tym miejscu zauważyć, iż połowa odcinków niebezpiecznych, jakie zostały wytypowane w ramach niniejszego opracowania znajduje się właśnie tych ciągach dróg krajowych. Ponadto planowana budowa obwodnicy Kościerzyny (DK nr 20) także będzie miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. Ponadto w roku 2014 planowane jest rozpoczęcie budowy mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z przebudową dróg dojazdowych w ciągu drogi krajowej nr 22 i 55 co wpłynie na poprawę płynności ruchu w tej części miasta a to z kolei o powinno mieć przełożenie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. Ponadto Pomorski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: „Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych” prowadzi liczne działania związane z budową nowej i przebudową istniejących infrastruktury drogowej, które w istotny sposób mają wpływ na systematyczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jego uczestników. Lista miejsc udostępniona przez Zamawiającego, przedstawiająca miejsca, w których prowadzone są działania w tym kierunku została przedstawiona w raporcie.

Kontynuując z poprzednich wydań raportów brd analizę porównawczą rzeczywistej liczby ofiar wypadków drogowych odnotowanych każdego roku do
oczekiwanej liczby ofiar śmiertelnych wg Krajowej i Pomorskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe GAMBIT należy zauważyć, iż tegoroczny ponowny spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych spowodował, ze ich liczba po raz kolejny spadła poniżej oczekiwanego poziomu jaki został określony w wspomnianym Pomorskim Programie BRD. Taka sytuacja pozwala przypuszczać, iż założenia i działania GDDKiA Oddział w Gdańsku na rzecz poprawy sytuacji BRD na pomorskich drogach krajowych były poprawne i przyczyniły się zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar na przełomie minionych lat. Mając jednak na uwadze oczekiwany poziom redukcji liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do roku 2013 wyznaczony w Krajowym Programie BRD GAMBIT należy przypuszczać, iż w najbliższym czasie trudno będzie zbliżyć się do wyznaczonego celu.

Raport 2013 – opis
Raport 2013 – rysunki

Źródło: GDDKiA

Ostatnie posty: