Loader Image

Raport o stanie bezpieczeństwa dróg krajowych (2012)

Planowanie i budowa nowych odcinków dróg, systematyczne remonty, przebudowa dróg oraz skrzyżowań już istniejących, budowa chodników dla pieszych, wprowadzanie elementów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz zmian w organizacji ruchu – są to działania, które od wielu lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku podejmuje w ramach poprawy komfortu jazdy oraz zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg krajowych województwa Pomorskiego. Na zlecenie GDDKiA, spółka EKKOM przygotowała raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Analiza zdarzeń drogowych, zawarta w opracowaniu, stanowi podstawę do oceny stanu bezpieczeństwa oraz wskazuje miejsca, które powinny zostać objęte szczegółową obserwacją bądź wymagające podjęcia działań, których celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

WNIOSKI I DALSZE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BRD

W minionym 2012 roku na pomorskich drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku można zauważyć poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu czego potwierdzeniem jest spadek w stosunku do roku 2011 liczby wypadków drogowych o nieco ponad 5%. Także ciężkość wypadków uległa znaczenie poprawie w stosunku do roku poprzedniego. Niewielki wzrost liczby ofiar rannych w wypadkach drogowych (3,4%) w stosunku do roku poprzedniego nie ma przełożenia na ogólny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, na poprawę którego w sposób zdecydowany wpływa zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych, która w stosunku do roku 2011 zmniejszyła się o ponad 35% i jest najniższa od 1999 roku. Na uwagę zasługuje też poprawa poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Po nieoczekiwanym i zdecydowanym wzroście liczby ofiar śmiertelnych wśród pieszych roku 2011, w roku 2012 liczba ta wróciła do poziomu z lat 2009-2011 i kontynuuje tendencje spadkową. Analizując strukturę rodzajową wypadków drogowych najczęściej występujących na pomorskich drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w odniesieniu do przyczyn ich wstępowania (zestawienie takie zostało przedstawione poniżej), dalsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu należy szczególnie prowadzić w kierunku zmniejszenia i przeciwdziałania powstawaniu wypadków drogowych tego typu.

[GALLERY=63]

Mając dodatkowo na uwadze ciężkość poszczególnych rodzajów wypadków a także ich przyczyn działania na rzecz poprawy brd należy skoncentrować na zachowaniu kierowców wynikających z przekraczania dopuszczalnych prędkości (instalacja urządzeń do automatycznego pomiaru prędkości, współpraca i wspólne działania z Policją w celu ustalenia lokalizacji odcinków wymagających częstszych kontroli prędkości pojazdów), oraz nieudzielania pierwszeństwa przejazdu (analiza widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach z dróg krajowych, budową dróg serwisowych mających na celu ograniczenia dostępności do dróg krajowych poprzez zminimalizowanie punktów kolizji będących główną przyczyna powstawania sytuacji konfliktowych, instalacja urządzeń do rejestracji pojazdów niestosujących się do nadawanych sygnałów na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizacje świetlną). Planowane działania GDDKiA Odział w Gdańsku mające na celu budowę w najbliższej przyszłości nowych odcinków dróg takich jak obwodnica metropolitalna będzie miał istotny w pływ na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa nie tylko w ciągu drogi ekspresowej S6 (dla której w pewnym sensie stanowić będzie alternatywny ciąg komunikacyjny) ale także dróg krajowych nr 20 i nr 22. Należy w tym miejscu zauważyć, iż połowa odcinków niebezpiecznych, jakie zostały wytypowane w ramach niniejszego opracowania połowa znajduje się właśnie tych ciągach dróg krajowych. Ponadto planowana budowa obwodnic takich miasta jak Kościerzyna (DK nr 20) i Malbork (DK nr 22) także będą miały istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu w ciągu tych dróg (należy w tym miejscu dodać, że w ciągu odcinków dróg krajowych przechodzących przez obie w/w miejscowości zlokalizowane są miejsca koncentracji wypadków drogowych).  Kontynuując z poprzednich wydań raportów brd analizę porównawczą rzeczywistej liczby ofiar wypadków drogowych odnotowanych każdego roku do oczekiwanej liczby ofiar śmiertelnych wg Krajowej i Pomorskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe GAMBIT należy zauważyć, iż tegoroczny znaczący spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych spowodował, ze ich liczba po raz pierwszy od 2008 roku spadła poniżej oczekiwanego poziomu jaki został określony w wspomnianym Pomorskim Programie BRD. Taka sytuacja pozwala przypuszczać, iż założenia i działania GDDKiA Oddział w Gdańsku na rzecz poprawy sytuacji BRD na pomorskich drogach krajowych były poprawne i przyczyniły się zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar na przełomie minionych lat.

[GALLERY=64]

Mając jednak na uwadze oczekiwany poziom redukcji liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do roku 2013 wyznaczony w Krajowym Programie BRD GAMBIT należy przypuszczać, iż w obecnym roku poziom ten nie zostanie osiągnięty.

 

MAPY – LOKALIZACJA WYPADKÓW DROGOWYCH

1. Podział wypadków na wypadki z ofiarami rannymi i śmiertelnymi

[GALLERY=65]

2. Odcinki gromadzenia się wypadków

[GALLERY=66]

3. Ryzyko wystąpienia wypadków drogowych na sieci dróg krajowych

[GALLERY=68]

W raporcie przygotowanym przez spółkę Ekkom znajdują się również dane o strukturze rodzajowej wypadków, ze szczegółową ich lokalizacją, jak też tendencje zmian w liczbie zdarzeń drogowych w stosunku do lat ubiegłych.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

 

Ostatnie posty: