Loader Image
Poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów

Poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów

Przedstawiciele 130 krajów podpisali w Brazylii Deklarację zawierającą spis działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kraje członkowskie ONZ potwierdziły założone cele redukcji ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 proc. do 2020 roku. Deklaracja podpisana na zakończenie Drugiej Światowej Konferencji Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zawiera m.in. zobowiązanie członków ONZ (a więc również Polski) do priorytetowego traktowania kwestii niechronionych uczestników ruchu drogowego – bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Kraje zobowiązały się do aktywnej ochrony i proponowania praw niechronionych uczestników ruchu drogowego. Po raz pierwszy też na forum międzynarodowym została podkreślona konieczność promowania bezpiecznego i ogólnie dostępnego transportu publicznego jako sposobu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jednym z kluczowych postanowień było zobowiązanie do podnoszenia, m.in. za pomocą szeroko zakrojonych kampanii społecznych, świadomości użytkowników dróg w zakresie czynników jakie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Poruszając kwestie bezpieczeństwa motocyklistów, biorąc pod uwagę nieproporcjonalnie wysoką i wciąż rosnąca liczbę zabitych i rannych poruszających się na motorach, sygnatariusze Deklaracji Brazylijskiej uznali, że konieczne jest opracowanie i implementacja przepisów prawnych regulujących kwestię szkolenia, wydawania praw jazdy, rejestracji pojazdów , używania kasków i środków ochrony osobistej przez tą grupę użytkowników dróg.

Piesi, rowerzyści i motocykliści, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowią obecnie połowę z ogólnej liczby 1,25 mln ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na całym świecie.

Autorzy deklaracji podnieśli również, że w celu osiągnięcia zakładanego celu jakim jest redukcja do 2020 roku liczby ofiar śmiertelnych o 50 proc. konieczne jest m.in. wzmocnienie stosowania środków nadzoru w bezpieczeństwie ruchu drogowego takich jak rejestratory prędkości oraz szerokie wprowadzanie nowych technologii m.in. inteligentnych systemów transportowych

Sygnatariusze deklaracji przyjęli również, że jednym ze środków prowadzących do skutecznej redukcji liczby osób zabitych w wypadkach drogowych na świecie jest wzmocnienie krajowych instytucji wiodących ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ustanowienie ich w tych krajach, w których nie zostało to jeszcze zrealizowane w celu podjęcia możliwie szerokiej, efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami, instytucjami rządowymi oraz środowiskami naukowymi w powyższym zakresie.

Tekst deklaracji krajów ONZ

Źródło: Krajowa Rada BRD
Źródło: Zdjęcie

Ostatnie posty: