Loader Image

Polskie drogi coraz bezpieczniejsze

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podziela intencje Najwyższej Izby Kontroli w zakresie dbałości o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jesteśmy zgodni ze stanowiskiem NIK, że niemal 3 tys. km dróg krajowych powstałe w ciągu ostatnich 7 lat wpłynęły w istotny sposób na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz że konieczny jest dalszy rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zgodnie z zapowiedziami Pani Premier Ewy Kopacz do końca 2015 r. sieć powiększy się o 250 km dróg krajowych i autostrad. W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych i bezpiecznych dróg rząd przeznaczy 93 mld zł.Jednakże, przedstawiona dzisiaj opinii publicznej informacja NIK o wynikach kontroli „bezpieczeństwo ruchu drogowego” zawiera przedwczesne wnioski. Nie uwzględniają one m.in. wyników analizy prowadzonej obecnie na zlecenie MIiR przez Bank Światowy, która wskaże najbardziej skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wstępne wyniki analizy będą znane w ciągu kilku tygodni.Informacja przekazana przez NIK opinii publicznej to kompilacja wyników trzech kontroli przeprowadzonych przez Izbę w 2013 roku (dotyczące działań policji, GITD, oraz zarządzania drogami samorządowymi i powiatowymi). MIiR nie mogło odnieść się do dodatkowych wniosków Najwyższej Izby Kontroli zawartych w informacji, ponieważ nie zostały one przekazane właściwym instytucjom. W związku z tym NIK nie mógł zostać poinformowany o analizach prowadzonych przez MIiR i Bank Światowy.Pragniemy przypomnieć, że w ciągu ostatnich 7 lat liczba ofiar śmiertelnych na drogach krajowych spadła o ponad 41%. W ciągu ostatnich dwóch lat, od kiedy wprowadzono system fotoradarowy nadzorowany przez GITD, w miejscach ustawienia stacjonarnych urządzeń rejestrujących na drogach krajowych, liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadła średniomiesięcznie o 48 proc. w porównaniu do lat poprzedzających wdrożenie systemu.Niewątpliwie jednak wiele jest jeszcze do zrobienia. GDDKiA corocznie, we współpracy z Policją, przeprowadza audyt oznakowania na drogach (w tym roku taki audyt również został przeprowadzony). Wynikające z nich rekomendacje są na bieżąco wprowadzane w życie w ramach dostępnych środków finansowych. W 2015 roku na przebudowy i bieżące remonty na drogach krajowych trafi 1,62 mld zł. Dodatkowo na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie przeznaczonych ok. 350 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Ostatnie posty: