Loader Image

Konkurs plastyczny pt.: "Zaprojektuj odblask. Jaki odblask chciałbym nosić"

Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprasza do udziału w konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Uczestnicy:

 • Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.
 • Z jednej szkoły/przedszkola można nadsyłać nie więcej niż 3 prace (1 praca konkursowa na klasę/grupę).
 • Praca konkursowa może być wykonana przez dzieci samodzielnie lub przy wsparciu nauczycieli, w kategoriach wiekowych wymienionych poniżej.

Kategorie wiekowe:

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa – wiek 3-5 lat;

II kategoria wiekowa – wiek 6-8 lat;

III kategoria wiekowa – wiek 9-12 lat.

Regulamin:

Zgłoszenie konkursowe:

 • Każda zgłoszona praca powinna zawierać zgłoszenie konkursowe (załącznik
  nr 2 do Regulaminu), w którym powinny znaleźć się następujące informacje:

–        nazwę, adres i nr telefonu szkoły/przedszkola;

–        nr/nazwę klasy/grupy, która pracę przygotowała;

–        kategorie wiekową uczestników;

–        imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana
(nr telefonu).

 • Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.

Prace konkursowe:

 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
  na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. Biorąc udział
  w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w Regulaminie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe
  w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.
 • Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu, którym
  jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji. Nadsyłając pracę na konkurs opiekun zgadza
  się na jej późniejsze upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia, nazwiska i wieku autora pracy.
 • Technika prac: dowolna.
 • Format (wielkość): max. A1 (4xA3).

Terminy:

Prace należy dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa ruchu Drogowego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa w terminie do 20 listopada 2015 r. do godziny 12.00. (liczy się data wpływu).

Ocena prac:

Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę kryteria określone
w § 3 ust. 3 Regulaminu.

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do czterech tygodni od dnia terminu nadsyłania prac konkursowych. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.krbrd.gov.pl.

Nagrody:

 • Łącznie zostaną wyłonione i nagrodzone trzy klasy/grupy, po 1 w każdej kategorii wiekowej.
 • Nagrody w konkursie określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

Źródło: KRBRD

Ostatnie posty: