Loader Image

bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży autokarem

Brak wzorowej opieki oraz ignorowanie przepisów stawianych organizatorom wycieczek szkolnych mogą doprowadzić do tragedii. Bezpieczeństwo przewozów dzieci wymaga: czujnych, odpowiedzialnych i dobrych technicznie kierowców, specjalnie przeszkolonych w zakresie pedagogiki i niesienia pomocy dzieciom; przygotowanych w zakresie aktualnie obowiązującego prawa dyrektorów i organizatorów, odpowiedzialnych za podejmowane decyzje i nadzór nad swoją kadrą; myślących i przewidujących opiekunów – wychowawców – nauczycieli, przygotowanych do tej roli na specjalnych szkoleniach.

Prezentację odnośnie bezpieczeństwa przewozu dzieci i młodzieży autokarem przygotowali: Stanisława Zielińska (Edukator, konsultant BRD, rzeczoznawcza MEN) oraz Leszek Zieliński (Menedżer Sportu, Organizacji Imprez sportowych, doradca ds. bezpieczeństwa życia i zdrowia w sporcie powszechnym, rekreacji ruchowej i turystyce szkolnej). Odbiorcy prezentowanego materiału to głównie: dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy biur podróży oraz organizatorzy niekomercyjnych wycieczek i pielgrzymek. Procedury organizacji wyjazdu grupy dzieci i młodzieży postępują w następującej kolejności:
– Akceptacja przez dyrektora placówki
– Powołanie lub wyznaczenie organizatora przez dyrektora placówki na piśmie
– Określenie kompetencji organizatora na piśmie i upoważnienie do negocjacji
– Wyznaczenie kierownika wycieczki oraz wyznaczenie opiekunów grup. Opiekunom nie powierza się innych funkcji i zadań!!! Nie można jednocześnie pełnić funkcji kierownika i opiekuna grupy dzieci!!! (Kodeks cywilny art.426 do 430)
O bezpieczeństwie życia i zdrowia decyduje przede wszystkim dyrektor szkoły, od niego zależy:
– Dobór kompetentnej, wyszkolonej i przygotowanej kadry opiekunów – nauczycieli, trenerów, instruktorów,
– Określenie liczebności grupy na jednego opiekuna – nauczyciela,
– Nadzór i kontrola nad realizacją powierzonych czynności opiekuńczych.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci w ruchu drogowym określane są wieloma regulacjami prawnymi (m. in.:
Regulaminy przewozowe PKP, PKS, MPK; Ustawa Prawo o ruchu drogowym). Wedle przepisów odnoszących się do wycieczek autokarowych:
– Każdy pojazd przewożący dzieci musi być oznakowany z przodu i z tyłu,
– Kierujący pojazdem powinien mieć ukończone specjalne szkolenia do przewozu dzieci,
– Wycieczki dalsze muszą mieć dwóch kierowców (powyżej 9 godzin jazdy),
– Wycieczka musi mieć dokumentację w postaci karty, trasy przejazdu, programu, regulaminu i listy wszystkich uczestników,
– Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach, uczestnicy według planu przygotowanego przez organizatora,
– Bagaż umieszczamy w lukach bagażowych,
– Przerwy na odpoczynek planujemy tylko na zorganizowanych parkingach,
– Po każdych 4,5 godz. jazdy należy zaplanować 45- minutową przerwę na odpoczynek,
– W czasie wycieczki nie wolno palić papierosów – dotyczy zarówno uczestników, opiekunów, jak i kierowców.

O czym należy pamiętać w fazie organizacji, czyli na etapie opracowania dokumentacji?
– Regulamin uczestnictwa
– Oferta programu edukacyjno – rekreacyjnego
– Program kosztów i świadczeń programowych
– Plan bezpieczeństwa i ratowania z zagrożeń
– Program przejazdu i pobytu, plan podróżny
– Listy uczestników i oświadczenia rodziców
– Plan noclegów i posiłków
– Wykup polis- OC, KL, NNW i inne
Przy czym cały pakiet dokumentacji zatwierdza dyrektor.
Podczas doboru środku transportu, ważne jest, by mieć pewność o jego dobrym stanie technicznym, poznać lata użytkowania i przebieg, legalizację tachografu, zorientować się o stanie sanitarno – higienicznym. Dodatkowo autokar  powinien posiadać oznaczenia obowiązującymi tablicami do przewozu dzieci. Kolejny istotny czynnik, decydujący o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w podróży – wykwalifikowany kierowca.

Należy pamiętać, że z odpowiednim wyprzedzeniem w Wydziale Ruchu Drogowego Policji oraz Inspektoracie Transportu Drogowego,można złożyć wniosek o kontrolę bieżącą kierowców i autokaru.

Do pobrania: Bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży autokarem

 

Ostatnie posty: