Loader Image

Gambit pomorski

Przyjęta w Krajowym Programie BRD GAMBIT 2005 -2007 – 2013 strategia zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych o 50% w ciągu 10 lat nie uzyskała właściwego wsparcia ani w postaci nakładów finansowych, działań legislacyjnych, ani w postaci oczekiwanych zmian strukturalnych dla właściwego skoordynowania podejmowanych działań we wszystkich resortach. Efektem tych zaniechań jest mniejszy niż oczekiwano spadek liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach.

Programowanie działań na rzecz brd w województwie pomorskim ma długą historię, a ich realizacja przyczyniła się do systematycznej redukcji liczby wypadków drogowych i ich ofiar. W trzy lata po powstaniu województwa pomorskiego Pomorska Rada BRD przystąpiła do opracowania Programu BRD GAMBIT Pomorski, który w swej filozofii podejścia nawiązywał do programów krajowych wykonanych w latach 90-tych: GAMBIT 1996, GAMBIT 2000. W roku 2008 program ten zweryfikowano, dostosowując do wymagań Programu Krajowego GAMBIT 2005 – stawiającego sobie ilościowy cel do zrealizowania, tj. spadek liczby ofiar śmiertelnych do roku 2013 o 50%. Mimo dość dobrej pozycji w rankingu dotyczącym poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w stosunku do innych województw, prognozy liczby ofiar śmiertelnych na rok 2013 wskazały, że województwo pomorskie nie osiągnie celu założonego w Programie GAMBIT Pomorski 2013.

Biorąc to pod uwagę Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przystąpiła do opracowania Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2020 – GAMBIT Pomorski 2020

Gambity lokalne

Herb Lęborka

Gambit Lęborski

Misją programu GAMBIT Lęborski jest powiat lęborski- komfort przez bezpieczeństwo. Celem GAMBITU Lęborskiego jest zapewnienie możliwości zintensyfikowania prac prewencyjnych w celu ochrony życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem przedstawionego programu ma być uratowanie życia kilkudziesięciu osobom i uniknięcia inwalidztwa kilkuset osobom. Znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu wpłynie także na poprawę jego wizerunku, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Ziemi Lęborskiej. 

Program Gambit Lęborski zawiera trzy perspektywy czasowe:

Diagnozę stanu i systemu brd w powiecie w latach 2005-2009

Program Realizacyjny brd na lata 2011-2013

Strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2020

 

Herb Kwidzyń

Gambit Kwidzyński

Powiat Kwidzyński – komfort przez bezpieczeństwo. Tak określona misja, opracowanego przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, oznacza, że “powiat kwidzyński będzie powiatem o dobrze zorganizowanym systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego, życzliwych i przyjaznych uczestnikach ruchu, cieszący się poszanowaniem pieszych i rowerzystów, bezpieczną infrastrukturą drogową, skutecznym systemem nadzoru nad ruchem i ratownictwem drogowym.” Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest problemem złożonym, strategia przyjętych działań na rzecz jego poprawy jest uwarunkowana oceną stanu oraz systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie oraz “możliwościami” jakie powiat ma do zaoferowania. Zakłada się, że opracowana strategia powinna:
– umożliwiać wykorzystanie szans jakie stają przed powiatem i całym województwem pomorskim,
– pokazywać gotowość powiatu do kreowania własnej polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnej z polityką kraju i regionu,
– wspierać samorząd powiatu w prowadzeniu działań niezbędnych w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym w ramach pomocy zagranicznej.

STRATEGIA 

Cel strategiczny programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie kwidzyńskim to zmniejszenie średniorocznej łącznej liczby ofiar śmiertelnych oraz liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych o 50% do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2009. Działania mające się do tego przyczynić zostały podzielone na cele i etapy realizacji.

Cel 1 – Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych i długofalowych działań na rzecz brd (cel obejmuje: struktury organizacyjne brd, zarządzanie brd, działanie sektorowe)
Cel 2 – Kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego (poruszane problemy to: nadmierna prędkość, pasy bezpieczeństwa, alkohol i inne podobnie działające środki, młodzi kierowcy)
Cel 3 – Ochrona pieszych, dzieci i rowerzystów (czyli ochrona grup określonych jako grupy wysokiego ryzyka)
Cel 4 – Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej (przez działania priorytetowe rozumie się: rozwój działań kontrolnych, rozwój bezpiecznej sieci dróg i ulic, nowoczesne zarządzanie ruchem drogowym)
Cel 5 – Zmniejszenie ciężkości i konsekwencji wypadków drogowych (w czym mają pomóc prace nad bezpiecznym otoczeniem dróg oraz optymalizacją działań ratowniczych).

Herb Wejherowo

Gambit Wejherowski

Podobnie jak w przypadku powiatów: kwidzyńskiego i lęborskiego, za misję opracowanego na zlecenie Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, programu lokalnego Gambit Wejherowski uważa się – “powiat wejherowski – komfort przez bezpieczeństwo”. W ramach prac nad programem zostały przygotowane: diagnoza stanu i systemu brd w powiecie w latach 2005-2009, program realizacyjny brd na lata 2011-2013 oraz strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego do roku 2020 (czyli również program długofalowy). Główny cel programu jest podyktowany przyjętą już w 2005 r., na terenie całego kraju wizją zero, czyli dalekosiężną wizją liczby ofiar śmiertelnych równej zeru. Przez projekt „Wizji zero” rozumie się, że:
– działania chroniące życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego powinny być traktowane priorytetowo i stawiane ponad mobilnością i innymi celami funkcjonowania transportu,
– system transportowy powinien być tak projektowany, budowany, eksploatowany i zarządzany, aby mógł kompensować niedoskonałości i wybaczać błędy jego użytkowników,
– ograniczenie liczby wypadków w transporcie oraz ich konsekwencji jest podstawowym obowiązkiem wszystkich tworzących, zarządzających i korzystających z systemu transportowego.
Dla Programu GAMBIT Wejherowski przyjęto cel strategiczny, według scenariusza zakładającego podjęcie działań prowadzących do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych o 50% do roku 2020 w stosunku do przyjętego jako bazowy roku 2009.