Loader Image

szkolny program brd – Trzebielino

Zadaniem szkolnych programów brd jest szeroko rozumiana edukacja, nie tylko wśród dzieci, ale również wśród rodziców i opiekunów. Świadome  uczestnictwo w ruchu drogowym wiąże się z poznaniem zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu ulicznym, przyswojeniem pewnych definicji,  zrozumieniem znaczenia znaków i sygnałów drogowych. Wspólny dla wszystkich szkolnych programów brd cel to prawidłowe ukierunkowanie  najmłodszych uczestników ruchu drogowego, dzięki czemu nabędą oni umiejętności i nawyki prawidłowego i bezpiecznego poruszania się na drodze. Wyżej wymieniony cel można rozszeżyć o:

– kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie,
– regularne poszerzanie wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego, poruszania się pojazdów w różnych warunkach, przyczyn wypadków
na drodze, zasad organizacji ruchu,
– rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo- skutkowego,
– rozwijanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drodze,
– rozwijanie spostrzegawczości, orientacji czasowo- przestrzennej, która pozwala na właściwą ocenę odległości i prędkości nadjeżdżającego
pojazdu.

Szkolny program brd Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

CELE PROGRAMU:
– Edukacja  uczniów – nauka bezpiecznego poruszania się po drogach.
– Wdrażanie zasad ruchu drogowego odnośnie rowerów.
– Nauka  udzielania  pierwszej pomocy.

1. SZKOLENIA KADR OŚWIATOWYCH
– Przeprowadzenie szkoleń członków Rady Pedagogicznej.
– Przeprowadzenie okresowych szkoleń dotyczących postępowania  i udzielania pierwszej pomocy.
– Udział  nauczycieli klas I-III w szkoleniu ,,Ratujemy i uczymy ratować”.
– Współpraca  z przedstawicielami policji.

2. EDUKACJA DZIECI
– Pogadanki  na godzinach wychowawczych  dotyczące bezpieczeństwa  w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas  zabaw, wycieczek.
– Realizacja zadania  karta rowerowa.
– Rozszerzenie edukacji BRD o konkursy plastyczne, małe formy teatralne, testy sprawdzające wiadomości.
– Przeprowadzenie ankiet dotyczących bezpieczeństwa.
– Przygotowanie apeli o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa .

3. ROZWÓJ BAZY DYDAKTYCZNO-TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
– Poszerzenie   oferty  pomocy  o plansze  i gry edukacyjne , znaki drogowe.
– Wyposażenie biblioteki w materiały  metodyczne.
– Zagospodarowanie terenu przy szkole na miasteczko ruchu drogowego.

4. EDUKACJA RODZICÓW
– Pedagogizacja  rodziców (odblaski = bezpieczeństwo).
– Zaangażowanie rodziców  w czynny udział propagowania bezpieczeństwa na drodze (policjant, strażak, pielęgniarka, lekarz).
– Udział rodziców w  akcjach przygotowanych przez dzieci.

5. OCHRONA DZIECI
– Promocja materiałów  odblaskowych wśród dzieci i ich rodziców.
– Kształtowanie właściwych postaw i nawyków uczestnika ruchu drogowego.
– Uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
– Propagowanie  środków ochronnych poprawiających bezpieczeństwo.
– Przed każdą wycieczką szkolną wychowawca klasy przeprowadza pogadankę z uczniami na temat:
–  bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autokaru,
–  odpowiedniego zachowania się podczas jazdy,
–  odpowiedzialnego zachowywania się uczniów na wycieczce.
– Pedagogizacja uczniów i ich rodziców na temat bezpiecznego korzystania podczas przejazdu autobusami PKS.
– Zobowiązanie rodziców do odbierania uczniów w umówionym miejscu po wycieczce szkolnej.
– Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego podpisują deklarację przyprowadzania dzieci do i ze szkoły.
– Ciągły monitoring.

Do pobrania: Szkolne programy brd – Trzebielino cz. I

Do pobrania: Szkolne programy brd – Trzebielino cz. II

Ostatnie posty: