Loader Image

Raport o stanie bezpieczeństwa dróg krajowych

Gdański Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad „Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci Pomorskich dróg krajowych pozostających w zarządzie GDDKiA Oddział w Gdańsku w 2011 roku” wraz z wykazem map z lokalizacją zdarzeń drogowych zaistniałych na sieci Pomorskich dróg krajowych. W 2011 roku nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu brd na sieci pomorskich dróg krajowych wyrażające się blisko 10% wzrostem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Szczególnie dramatycznie wyglądała sytuacja w odniesieniu do pieszych uczestników ruchu drogowego, których w 2011 roku zginęło ponad dwukrotnie więcej niż w 2010 roku. Zwraca uwagę fakt, że piesi najczęściej ginęli w obszarach zabudowanych na skutek wejścia na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd, przy czerwonym świetle oraz zza pojazdu lub przeszkody.

Dla pieszych szczególnie niebezpieczne pozostawały trzy dwujezdniowe odcinki dróg:

1. przebieg drogi krajowej nr 6 przez m. Wejherowo, Reda i Rumia,

2. przejście drogi  krajowej nr 22 przez m. Malbork,

3. fragment drogi nr 91 w m. Tczew, o skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych wyposażonych w sygnalizacje świetle.

Mając na uwadze dotychczas podejmowane liczne działania na rzecz poprawy brd na ww. odcinkach dalsze ograniczenie na nich zagrożenia będzie wymagało koncentracji uwagi na zarządzaniu zachowaniami uczestników ruchu w zakresie prędkości poruszania się oraz przestrzegania znaków i sygnałów we współpracy ze służbami Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażami gminnymi i miejskimi w odniesieniu do:

1. instalacji urządzeń do automatycznej rejestracji prędkości,

2. instalacji urządzeń do automatycznej rejestracji wykroczeń związanych z wjazdem  na skrzyżowanie lub przejście dla pieszych przy czerwonym świetle,

3. modernizacji programów sygnalizacji świetlnych, w tym w szczególności wprowadzania stref bezpiecznego przejazdu.

Ponadto, jak ma to miejsce w odniesieniu do autostrady A1 i alternatywnej drogi krajowej nr 91, coraz większe znaczenie w zarządzaniu potokami ruchu, a co za tym idzie bezpieczeństwem  ruchu  zaczyna mieć wysokość opłat za przejazd danym odcinkiem. Planowane w lipcu br. uruchomienie systemu viaTOLL na  drodze krajowej nr 91 powinno w sposób zdecydowany wpłynąć na poprawę stanu brd na ww. ciągu.

Jakkolwiek na części przebudowanych odcinków pomorskich dróg krajowych stopniowo „twarde” infrastrukturalne środki redukcji zagrożenia zaczynają być wypierane przez „miękkie” związane z zarządzaniem prędkością, natężeniem i zachowaniami (przejazd na czerwonym świetle, strefy dylematu), to nadal wśród odcinków gromadzenia się wypadków pojawiają się te fragmenty dróg, które przy poprzednich modernizacjach nie zostały kompleksowo przebudowane z punktu widzenia brd.

Ewidentnymi tego przykładami są odcinki drogi nr 20 w miejscowościach Hopowoi Babi Dół oraz na drodze nr 91 w miejscowości Narkowy.

Niestety również od kilku lat w wyniku zderzeń czołowych pojazdów rejestrowanych jest najwięcej ofiar śmiertelnych (30-40% ogółu zabitych).

W 2011 roku najostrzej ten problem wystąpił na drodze nr 7 pokazując jak niebezpieczną  jest sytuacja, w której na sąsiednich odcinkach jednego ciągu o zbliżonym natężeniu ruchu występują naprzemiennie odcinki jedno i dwujezdniowe.

Istniejące drogi jednojezdniowe z powodów historycznych (brak hierarchizacji sieci, brak podstawowej sieci dróg  dwujezdniowych) pomimo ich modernizacji, nie są w stanie zapewnić odpowiedniej ilości  i długości  odcinków do bezpiecznego wyprzedzania, wobec narastającej zabudowy terenów przyległych oraz systematycznego wzrostu natężenia ruchu.

W tej sytuacji naglącą potrzebą staje się budowa planowanej sieci dróg ekspresowych S6 i S7 wraz  z Obwodnicą Metropolitalną  Trójmiasta  oraz obwodnic miejscowości: Kościerzyna, Malbork i Starogard Gdański.

Mając na uwadze powyższe, nie jest realne uzyskanie w 2013 roku 75%, a nawet 50% redukcji ofiar śmiertelnych wypadków na sieci pomorskich dróg krajowych.

Pełna wersja raportu znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ostatnie posty: