Loader Image

raport 2009

W województwie pomorskim od roku 2001 utrzymuje się podobny poziom liczby ofiar śmiertelnych.  Można mówić o trendzie malejącym jednak jego dynamika jest bardzo mała. Można zatem postawić tezę, że cel strategiczny, których zakładał nie więcej niż 140 ofiar śmiertelnych w 2013, przyjęty w GAMBICIE Pomorskim, jest nie możliwy do osiągnięcia przy takiej dynamice spadku. Dlatego też jeżeli nie zostaną podjęte radykalne zmiany w systemie zarządzania brd na poziomie województwa oraz w poszczególnych instytucjach odpowiedzialnych za stan dróg, postawę uczestników ruchu oraz respektowanie obowiązującego prawa, stan bezpieczeństwa na drogach przy ciągle rosnącym wskaźniku motoryzacji w kolejnych latach może kształtować się na podobnym poziomie co dotychczas lub jak przedstawiano na rys. może rosnąć liczba ofiar śmiertelnych.

Z opracowanego raportu wynika, że należy
•    zintensyfikować działania w powiatach
•    zintensyfikować działania w poszczególnych grupach ryzyka i problemach brd, w których zanotowano znaczący wzrost śmiertelnych ofiar wypadków w roku 2004, a szczególności związanych z prędkością, pieszymi, dziećmi, młodymi kierowcami oraz najechaniem na drzewo, słup lub inny obiekt drogowy,.
•    kontynuować działania nakierowanych na prędkość, pieszych szczególnie na osoby powyżej 70 roku życia, przejścia dróg tranzytowych przez miejscowości,  drzewa, skrzyżowania i inne miejsca niebezpieczne,

Prędkość. Intensyfikację działań związanych z prędkością należy podjąć głównie w powiatach w których nastąpił znaczący przyrost w stosunku do 2008 roku oraz w tych, w których udział wypadków związanych z prędkością  jest dominujący:
•    sztumski – przyrost o 53%,
•    miasto Gdynia – przyrost o 44%,
•    bytowski  – 44% udział wypadków związany z prędkością
•    sztumski – 40% udział wypadków związany z prędkością
Podejmowane działania powinny skupiać się głównie na:
•    zwiększeniu nadzoru w miejscach, w których główną przyczyną wypadków była nadmierna prędkość,
•    automatyzacji kontroli prędkości,
•    weryfikację ograniczeń prędkości.
Piesi. Intensyfikację działań związanych z pieszymi uczestnikami ruchu należy podjąć głównie w powiatach, w których nastąpił znaczący przyrost w stosunku do 2008 roku oraz w tych, w których udział wypadków jest dominujący:
•    nowodworski – przyrost o 43%,
•    chojnicki – przyrost o 25%,
•    powiatach grodzkich – Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku
Podejmowane działania powinny skupiać się głównie na:
•    zwiększeniu nadzoru nad ruchem pieszym szczególnie przez straże gminne i miejskie, które mimo posiadanych odpowiednich uprawnień w minimalnym stopniu sprawują kontrolę nad pieszymi,
•    zwiększeniu nadzoru i braku tolerancji dla nieprawidłowych i agresywnych zachowań kierowców w stosunku do pieszych,
•    powszechnym stosowaniu drogowych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pieszych,
•    zwiększeniu edukacji i komunikacji ze społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa pieszych. Działania te powinny być mocno nakierowane na osoby starsze, gdyż to w te grupie wiekowej było najwięcej ofiar śmiertelnych (np. stosowania elementów odblaskowych),
Dzieci. Intensyfikację działań związanych z powinna być nakierunkowana przede wszystkim na:
•    zwiększeniu kontroli nad prawidłowym przewożeniem dzieci w samochodach,
•    zwiększeniu  edukacji w zakresie bezpieczeństwa w poruszaniu się na drodze (brak programów wychowania komunikacyjnego)
Młodzi kierowcy. Intensyfikację działań związanych z młodymi kierowcami  uczestnikami ruchu należy podjąć głównie w powiatach w których nastąpił znaczący przyrost w stosunku do 2003 roku oraz w tych, w których udział wypadków jest dominujący:
•    bytowski- przyrost o 65%,
•    sztumski  – przyrost o 50%
•    bytowski – 30% udział wypadków związany z młodymi kierowcami
•    tczewski – 27% udział wypadków związany z młodymi kierowcami
•    kartuski – 27% udział wypadków związany z młodymi kierowcami
Podejmowane działania powinny skupiać się głównie na:
•    zwiększenie nacisku na kształtowanie bezpiecznych zachowań w trakcie szkolenia młodych kierowców,
•    przeprowadzenie kampanii w mediach promujących bezpieczna zachowania,
•    intensyfikację nadzór nad młodymi kierowcami

„Raport BRD – woj.Pomorskie – cz. I – STATYSTYKA w formacie PDF”.

„Raport BRD – woj.Pomorskie – cz. II – OCENA SYSTEMU BRD w formacie PDF”.

Ostatnie posty: