Loader Image

raport 2007 – drogi wojewódzkie

1. W 2007 roku nastąpiło zatrzymanie trwającej od 2003 roku pozytywnej tendencji w rozwoju stanu brd na sieci pomorskich dróg wojewódzkich. Wyrazem tego był zarówno wzrost liczby zdarzeń drogowych jak również zwiększenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych w stosunku do 2006 roku.

2. W 2007 roku znalazły swoje odzwierciedlenie zagrożenia sygnalizowane w poprzedniej edycji raportu wskazujące na wzrost zagrożenia w obszarach zabudowanych, a głównie zwiększenie liczby zderzeń czołowych, bocznych i najechań na pieszych.

3. Z punktu widzenia obszarowego najniebezpieczniejszym powiatem pozostaje od lat Powiat Kartuski, na terenie którego występują największe natężenia ruchu na sieci pomorskich dróg wojewódzkich. Szansę na poprawę bezpieczeństwa ruchu na terenie tego powiatu wiążą się z przebudową drogi nr 211 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na odcinku Kartuzy – Żukowo oraz zapowiedź przyspieszenia prac nad realizacją Trasy Kaszubskiej. Palącym problemem pozostanie jednak przebieg dróg wojewódzkich przez m. Kartuzy, który tymczasowo winien być rozwiązany poprzez przebudowę krytycznych skrzyżowań, ograniczenie dostępności (w tym parkowania) wzdłuż dróg wojewódzkich, a docelowo poprzez wybudowanie obwodnicy Kartuz.

4. Wyraźne pogorszenie brd wystąpiło w 2007 roku na ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 Gdańsk – Kościerzyna (najwyższa gęstość, wypadków, ofiar śmiertelnych i kosztów zdarzeń!), na którym odnotowano największy wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Być może pewien wpływ na stan brd na tej drodze ma kontynuowana od kilku lat konsekwentna modernizacja drogi krajowej nr 20 na odcinku Kościerzyna – Gdynia wpływająca na przeniesienie się części ruchu na drogę nr 221. Pogorszeniu ulega stopniowo sytuacja na drogach wojewódzkich nr 211 i 214, a na drodze nr 216 zarejestrowano niespodziewany wzrost liczby ofiar śmiertelnych.

5. Bardzo istotny wzrost zagrożenia ruchu drogowego odnotowano w obszarach zabudowanych, na odcinkach prostych wskutek zderzeń czołowych, bocznych, najechań na pieszego oraz najechań na drzewa. Należy na możliwie dużą skalę wprowadzać elementy uspokojenia ruchu na przejściach przez miejscowości oraz powszechnie stosować urządzenia do automatycznej rejestracji wykroczeń i budować chodniki i ścieżki rowerowej w celu separacji ruchu niechronionych użytkowników od ruchu pojazdów samochodowych.

6. Rok 2007 był kolejnym rokiem, w którym doszło do wzrostu liczby wypadków i ich ofiar w warunkach mokrej nawierzchni. Fakt ten należałoby odnieść do ogólnego stanu nawierzchni pomorskich dróg wojewódzkich oraz standardów bieżącego utrzymania.

7. Kontynuować należy proces wycinki drzew, gdyż po krótkotrwałej poprawie doszło do wzrostu zarówno liczby jak i ciężkości zdarzeń związanych z najechaniami na drzewo.

8. Kolejny 2008 rok pokaże, czy odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji w rozwoju stanu brd będzie miało swoją kontynuację, czy też rok 2007 stanowić będzie tylko krótkotrwałą zmianę na drodze do zapewnienia trwałej poprawy na sieci pomorskich dróg wojewódzkich.

 

Pliki do pobrania:

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście utrzymania dróg wojewódzkich Województwa Pomorskiego (1999-2007)

Mapy

Ostatnie posty: