Loader Image

Program bezpieczeństwa ruchu drogowego dla województwa Pomorskiego

Najpopularniejszą gałęzią transportową w Polsce jest transport drogowy. Ze względu na
korzystne położenie geograficzne oraz dużą powierzchnię magazynową po drogach naszego
kraju porusza się wiele pojazdów ciężarowych realizujących przewozy krajowe
i tranzytowe. Oprócz wykorzystania środków transportu drogowego w celach przewozu
ładunków lub pasażerów, olbrzymią grupę stanowią posiadacze pojazdów prywatnych. Taka
sytuacja sprawia, iż natężenie ruchu drogowego w Polsce jest wysokie. W ostatniej dekadzie
pomimo dużych nakładów na infrastrukturę drogową mających na celu usprawnienie ruchu
drogowego, Polska nadal plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w wielu europejskich
klasyfikacjach pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Duża liczba zdarzeń
drogowych zmniejsza atrakcyjność turystyczną Polski oraz generuje olbrzymie koszty –
materialne, zdrowotne i społeczne.
Aby zmniejszyć ryzyko stania się przez statystycznego Polaka ofiarą wypadku drogowego
niezbędne jest poniesienie szeroko zakrojonych i kompleksowych działań w kierunku poprawy
bezpieczeństwa drogowego. Na poziomie krajowym takie działania zawierają się
w dokumencie pn. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2020,
opracowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na poziomie
wojewódzkim funkcję dokumentu programowego w tym zakresie ma pełnić niniejsze
opracowanie, będące następcą dotychczas obowiązującego Wojewódzkiego Programu PRD
GAMBIT Pomorski 2020.

Dokumenty