Loader Image

Gambit Pomorski 2020

Pomimo istotnej redukcji liczby wypadków drogowych i ofiar tych wypadków w ostatnich dwudziestu latach, stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce mierzony liczbą ofiar śmiertelnych nadal jest jednym z najgorszych w Unii Europejskiej. Przyjęta w Krajowym Programie BRD GAMBIT 2005 -2007 – 2013 strategia zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych o 50% w ciągu 10 lat nie uzyskała właściwego wsparcia ani w postaci nakładów finansowych, działań legislacyjnych, ani w postaci oczekiwanych zmian strukturalnych dla właściwego skoordynowania podejmowanych działań we wszystkich resortach. Efektem tych zaniechań jest mniejszy niż oczekiwano spadek liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach.

Presja zewnętrzna (Dekada działań ONZ na rzecz BRD, IV Program działań na rzecz BRD w UE) oraz wewnętrzna spowodowały, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2020. Program ten został zaakceptowany przez Krajową Radę BRD i skierowany do realizacji. Program ten oprócz wizji, celów i kierunków działań strategicznych, wskazuje na narzędzia realizacji, wśród których jako najbardziej istotne wymienia się wojewódzkie programy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Programowanie działań na rzecz brd w województwie pomorskim ma długą historię, a prowadzone oceny pokazują, że ich realizacja przyczynia się do systematycznej redukcji liczby wypadków drogowych i ich ofiar. W trzy lata po powstaniu województwa pomorskiego Pomorska Rada BRD przystąpiła do opracowania Programu BRD GAMBIT Pomorski, który w swej filozofii podejścia nawiązywał do programów wykonanych w latach 90-tych: Krajowych: GAMBIT 1996, GAMBIT 2000 oraz wojewódzkich: GAMBIT Gdański i GAMBIT Elbląski, a zawierał cel strategię działań do roku 2010. W roku 2008 program ten zweryfikowano, dostosowując do wymagań Programu Krajowego GAMBIT 2005. Po tym zabiegu Program BRD GAMBIT Pomorski zawierał: cel i strategię działań do roku 2013. Mimo dość dobrej pozycji w rankingu dotyczącym poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w stosunku do innych województw, prognozy liczby ofiar śmiertelnych na rok 2013 wskazują, że województwo pomorskie nie osiągnie celu założonego w Programie BRD GAMBIT Pomorski.

Biorąc to pod uwagę Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przystąpiła do opracowania Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego do roku 2020 – GAMBIT Pomorski 2020. Program ten będzie się składał ze strategii i programów realizacyjnych przygotowywanych dla poszczególnych etapów realizacji programu. Strategia będzie zawierała: syntezę diagnozy brd, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wizję, misję i cele strategiczne, kierunki działań strategicznych i uwarunkowania realizacji strategii.

Wojewódzki Program BRD Gambit Pomorski w formacie pdf.

Źródło: Sekretariat Pomorskiej Rady BRD

 

Ostatnie posty: