Loader Image

Akcja Znicz

W związku z tegorocznym dniem Wszystkich Świętych od 31.10 do 04.11. br. przewidywany jest wzrost natężenia ruchu drogowego na drogach województwa pomorskiego. Spieszący się kierowcy, jak również piesi mogą np. poprzez zwykłą nieuwagę stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas tegorocznej akcji ZNICZ szczególnym nadzorem policyjnym zostaną objęte rejony cmentarzy, drogi dojazdowe do nich oraz główne ciągi komunikacyjne. W czasie działań bezpieczeństwa strzec będzie ok. 3 tysięcy policjantów i służb wspomagających. Czas przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych – porządki na grobach, zakupy, a także często odległe podróże to okres, w którym my sami szczególnie musimy zadbać o własne bezpieczeństwo.  W związku ze wzmożonym natężeniem ruchu drogowego w dniach od 1 października do 3 listopada 2013 r. na drogach krajowych zostaną wstrzymane prace remontowe na drogach krajowych w celu zminimalizowania utrudnień, w miejscach gdzie będzie to konieczne ruch będzie sterowany ręcznie. 31 października, w godzinach od 18.00 do  22.00 i 1 listopada od 8.00 do 22.00, w całej Polsce będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

Zmiany w organizacji ruchu i wskazówki:
– przed wyjazdem na cmentarze sprawdźmy (w Internecie, w gazecie lokalnej) jak zmieni się organizacja ruchu w rejonie największych nekropolii w województwie. Ułatwi nam to bezkolizyjne dotarcie do celu. Podczas podróży uważnie patrzmy na znaki i stosujmy się do sygnałów dawanych przez policjantów, którzy w tych dniach będą kierować ruchem, – parkując samochód przed cmentarzem nie zostawiajmy na widoku żadnych wartościowych przedmiotów, czy dokumentów. Na miejsce postoju wybierzmy specjalnie wyznaczone do tego miejsca, – okres dnia Wszystkich Świętych charakteryzuje się szczególnie dużym natężeniem ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i w rejonach lokalnych nekropolii – co może skutkować wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłóceniami płynności ruchu. Ponadto na dyskomfort poruszania się w tym czasie po drogach wpływają zmienne warunki pogodowe i duża ilość pieszych poruszających się w rejonach cmentarzy. Policjanci będą czuwać nad zapewnieniem płynności ruchu. Polecenia funkcjonariuszy w zakresie parkowania lub zakazu wjazdu pomogą w sprawnym i bezpiecznym dojechaniu oraz powrocie z cmentarzy.

 

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

W sobotę i niedzielę będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów – w czwartek od godz.: 18.00. do 22.00, a w piątek od godz.: 08.00. do 22.00. Zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie woj. pomorskiego związane ze Świętem Wszystkich Świętych:

GDAŃSK

Zasady ruchu drogowego w dniu 1.11.2013 r. (piątek)
od godz. 600 w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady organizacji ruchu drogowego:

– cmentarz przy ul. Łostowickiej – ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały autobusy komunikacji miejskiej, pojazdy „taxi”, inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory z literą „A” (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą na ul. Łostowickiej ) i z literą „B” ( zaopatrzenie handlu przycmentarnego). Prawo do wjazd od ul. Armii Krajowej będą miały jedynie autobusy komunikacji miejskiej. Wszystkie pojazdy pozostałe będą wyjeżdżały do ul. Kartuskiej. Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko,  wyjazd ul.  Pana Tadeusza. Postój „taxi” wyznaczony  zostanie na lewym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej,  poniżej wjazdu na parking.  Parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej) Na ul. Nowolipie (na obu kierunkach) na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską wyznaczone zostaną parkingi. Parkingi dla osób odwiedzających cmentarz wyznaczone zostaną na obu jezdniach ul. Armii Krajowej, w kierunku do centrum – na lewym pasie) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Łostowicką, a wiaduktem w ciągu ul. Cedrowej oraz na lewym pasie ul. Armii Krajowej w relacji do centrum , za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką. Udostępniony zostanie także parking dla  samochodów przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego. Na ul. Cedrowej,  na odcinku od ul. Warszawskiej do  nieczynnego,  szerokiego, nieczynnego wjazdu, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej , a  na lewym pasie jezdni za wiaduktem zostanie wyznaczony parking dla samochodów. Ta organizacja ruchu obowiązywać będzie w dniach  od 1.11.2013r. do 3.11.2013r.
Ze względu na funkcjonowanie parkingu na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.

– cmentarz przy ul. Srebrniki – dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie jedną jezdnią ul. Nowej Słowackiego, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Potokowej. Druga jezdnia, na której odbywać się będzie ruch dwukierunkowy przeznaczona zostanie dla autobusów, pojazdów inwalidów i Taxi. Zmiana jezdni dla autobusów nastąpi poprzez tzw. „przeplotki”  na wysokości zjazdu z estakady i ul. Trawki. Tymczasowe przystanki dla relacji do ul. Potokowej, wyznaczone będą na jezdni, na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego i ul. Srebrniki . Nie będzie możliwy wjazd pod cmentarz w ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej dla ruchu ogólnego.  Nie będzie możliwy też wjazd w ul. Ogrodową z ul. Srebrniki z uwagi na brak przejazdu ta ulicą. Dojazd dla mieszkańców  domów  przy  ul. Róży Ostrowskiej odbywać  się  będzie  od  ul. Zabytkowej. Nie będzie możliwy wjazd dla ruchu ogólnego w ul. Nową Słowackiego z Ronda  De la Sale’a, Objazd wyznaczony zostanie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkową Doliną, Grunwaldzką. Na ul. Starej Słowackiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy , w relacji do ul. Chrzanowskiego, a  na lewym pasie ruchu wyznaczony zostanie parking.

–  cmentarz przy ul. Opackiej – dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragm. ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu w relacji do Sopotu.
Miejsca postojowe wyznaczone zostaną: na parkingu przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ulic: Tatrzańska – Czyżewskiego oraz po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz. Na ul. Opackiej oraz po lewej stronie ul. Czyżewskiego obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się. Postój „taxi” funkcjonować będzie: na ul. Opackiej przed skrzyżowaniem z ul. Czyżewskiego.

– cmentarz przy ul. Dąbrowskiego –  Na ul. Dąbrowskiego ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Zakaz zatrzymywania się obowiązywać będzie po obu stronach jezdni dla obu kierunków. Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda , na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK. Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się. Postój „taxi” funkcjonować będzie przy ul. 3-go Maja w odległości ok. 80 m od dworca PKS.

–  cmentarz ul. Brzegi – z uwagi na trwający remont kanału Raduni, obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu nie zostanie zmieniona. Ulica Brzegi jest drogą bez przejazdu.

–  cmentarz przy ul. Ks. Góreckiego – dojazd w rejon cmentarza wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego (przy cmentarzu) wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”. Wjazd taksówek na ul. Księdza Góreckiego, gdzie funkcjonować będzie postój, będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną po prawej stronie jezdni ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

–  cmentarz przy ul. Kartuskiej – dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się za wyjątkiem „taxi” do 1 min. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jezdni ul. Nowolipie (w relacji Morena – ul. Kartuska).

GDYNIA

–  zmiana organizacji ruchu na ul. Witomińskiej ruch jednokierunkowy /na odcinku od bramy głównej cmentarza do ul. Rolniczej/ ruch w kierunku Witomina, wprowadzenie zakazu postoju po obu stronach ul. Spokojnej;

–  likwidacja parkingu pod główną bramą cmentarza;

–  usytuowanie na parkingu pod główną bramą pętli autobusowej i postoju Taxi;

–  utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na jednokierunkowej ul. Witomińskiej z prawej strony;

–  dodatkowa komunikacja miejska poruszająca się co kilka minut;

–  zmiana organizacji ruchu w dniach: 31.10. 2013 do 02.11.2013.

SŁUPSK

–  cmentarz przy ul. Kaszubskiej –  w dniach 31.10 – 03.11 – wyłączony z funkcjonowania będzie parking przy ul. Prof. Lotha;-  w dniach 31.10. – 03.11 – wyłączony z funkcjonowania będą parkingi i chodniki przy ul. Rabina Maxa Josepha;

–  w dniu 01.11 w godz.6.00-20.00 wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Prof. Lotha od ul. Druyffa do bramy cmentarz; –  w dniu 01.11. wyłączona zostanie z ruchu droga dojazdowa co cmentarza od ul. Kaszubskiej;

–  01.11. wprowadzony ruch jednokierunkowy na  ul. Piastów w kierunku ul. Raszyńskiej;

–  01.11. wyłączona zostanie z ruchu ul. Obr. Wybrzeża za wyjątkiem pojazdów taxi, komunikacji miejskiej, służby zdrowia i służb komunalnych;-  na ul. Hołdu Pruskiego dopuszczony jednokierunkowy w stronę ul. Klonowej;

–  parking pod kościołem  przy ul. Kaszubskiej zostanie wyłączony z ruchu, wjazd os strony ul Armii Krajowej otwarty dla handlujących ;

–  miejsca parkingowe zorganizowane zostaną na stadionie ul. Madalińskiego tylko dla osób posiadających stosowne przepustki, na ul. Madalińskiego parkowanie po prawej stronie, na ul. Św. Piotra teren po wyburzonym budynku, os. Przylesie- nowa infrastruktura drogowa;

–  miejsca parkingowe  dla osób niepełnosprawnych przewiduje się na ul. Madalińskiego( tern naprzeciwko kas biletowych, ogrodzony plac za głównym wejściem, parking przy ul. Lotha- poliklinika);

–  w obrębie nowego cmentarza zakaz zatrzymywania będzie obowiązywał na odc. Od ul. 3Maja do ronda przy cmentarzu, przewiduje się miejsca parkingowe na nawierzchni gruntowej, wyznaczone zostaną odrębne miejsca dla osób niepełnosprawnych i taxi, autobusy jako priorytet przepuszczane będą pod prąd wzdłuż ul. Zachodniej.

SOPOT

–  w dniach od 31.10 do 03.11. 2013 w rejonie cmentarza na ul. Malczewskiego zostanie zmieniona organizacja ruchu ul. Malczewskiego /od Al. Niepodległości w kierunku ul. Cieszyńskiego / ruch jednokierunkowy. Do parkowania pojazdów zostanie wyznaczony lewy pas ruchu ul. Malczewskiego (na odcinku jednokierunkowym);-  ul. Księżycowa – jednokierunkowa od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca.

BYTÓW

–  na odcinku ul. Gdańskiej przy cmentarzu zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h;

–  od ronda „Solidarności” po prawej stronie ul. Gdańskiej do skrzyżowania ul. Gdańska- Lęborska- Sikorskiego zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.

LĘBORK

– Największe nasilenie ruchu przewiduje się w dniu 01.11.12 r. w godz.09.00-18.00;

–  Zmiany w organizacji ruchu w pobliżu cmentarza parafialnego w Lęborku na czas Wszystkich Świętych zostają wprowadzone na ulicach Kaszubskiej, Kartuskiej, Mieszka I, Majkowskiego oraz drodze powiatowej nr 1330G. Ulica Kaszubska na całej długości będzie ulicą jednokierunkową w kierunku cmentarza. Wyjątkiem jest komunikacja miejska, która w obie strony poruszać się będzie lewym pasem. Powrót z cmentarza odbywa się ulicą Kartuską lub Majkowskiego, alternatywą jest objazd przy jeziorze Osowskim lub przez Popowo, aż do drogi wojewódzkiej 214;

–  Zmiany w czasowej organizacji będą obowiązywać do 04.11.12 r. z wyłączeniem ulicy Kaszubskiej, gdzie ograniczenia zostaną usunięte do 02.11.12 r. W okolicach pozostałych cmentarzy powiatu lęborskiego nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu.

STAROGARD GDAŃSKI

–  nie będą wprowadzane istotne zmiany w organizacji ruchu drogowego;

–  wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30km/h na ul. Skarszewskiej w Starogardzie Gdańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Biskupa. Dominika przylegającej wzdłuż cmentarza komunalnego „Łapiszewo”.

CZŁUCHÓW

– nie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu

KARTUZY

–  ul. Mickiewicza jednokierunkowa, z wjazdem od strony ul. Wzgórze Wolności do skrzyżowania z ul. Słowackiego;-  ul. Słowackiego jednokierunkowa z wjazdem od strony skrzyżowania z ul. Mickiewicza w kierunku skrzyżowania z ul. Chmieleńską;-  ul. Chmieleńska jednokierunkowa z wjazdem od strony skrzyżowania z ul. Słowackiego w kierunku miasta do skrzyżowania z ul. Wzgórze Wolności;-  parking przy cmentarzu będzie wyłączony z ruchu;-  zmiana organizacji obejmuje okres od godz. 8.00 dnia 31.10.2013 do 24.00 dnia 03.11.2013.

WEJHEROWO

–  W dniu 1 listopada zmiany w organizacji ruchu będą, obejmowały głównie dzielnicę Smiechowo południe ograniczoną ulicami: Wniebowstąpienia od zachodu, 12 Marca i Sikorskiego od północy i Odrębną od wschodu i Roszczynialskiego od południa;

–  Główne dojazdy komunikacji zbiorowej do cmentarza ulicami Roszczynialskiego i Myśliwską;-  Na ul. Roszczynialskiego od ul. Ofiar Grudnia do ul. Odrębnej poruszać się mogą jedynie autobusy komunikacji zbiorowej;

– Wszystkie dojazdy do ul. Roszczynialskiego w obręb cmentarza zostaną zamknięte;

– Dla samochodów indywidualnych przeznaczono dojazd poprzez ulice 12 Marca, Sikorskiego i Wąską,  Wschodnią i Poprzeczną do parkingu  zlokalizowanego na płycie boiska pomiędzy ulicami Wąską, Wschodnią i Poprzeczną;

– Wyjazd z parkingu będzie następował poprzez ul. Poprzeczną. Jedynie kierujący pojazdami oznaczonymi kartą dla osób niepełnosprawnych będą mogli zatrzymać te pojazdy na ulicach Ofiar Grudnia i Brzozowej z dojazdem do tych ulic przez ni. Leśną  od strony ul. Sikorskiego.

KWIDZYN

– zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Kwidzynie w dniach 30.10.13 – 02.11.13 w związku ze „świętem zmarłych” zmianie ulegnie organizacja ruchu w rejonie cmentarza w dniach 30.10 – 02.11.2013 r. według poniższego zestawienia:

– ul. Długa od przejazdu kolejowego do ul. Malborskiej – znak pionowy „B-36” (zakaz zatrzymywania) po obu stronach drogi;- ul. Rzemieślnicza – droga jednokierunkowa z wjazdem od ul. Długiej, wyjazd do ul. Malborskiej, znaki: „D-3” i „B-2”;- ul. Malborska – wyjazd z parkingu głównego znak pionowy „C-2” (nakaz jazdy w prawo), – ul. Tczewska – od ul. Malborskiej znak pionowy „B-1” zakaz ruchu z tabliczką uzupełniającą „T-22” (nie dotyczy mieszkańców);-  „D-3” i „B-2”, ze znakami pionowymi „B-21” i „B-22” na skrzyżowaniu Furmańskiej z ul. .Długą Mareza, – ul. Furmańska – zakaz zatrzymywania po lewej stronie drogi znak „B-36”.

KOŚCIERZYNA

–  na ulicach: Dworcowej, Kaplicznej i Skarszewskiej zmiana czasowej organizacji ruchu zacznie obowiązywać od 29 października od godz. 7.00 do 4 listopada do godz.7.00;- wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kier. skrzyżowania z ul. Świętopełka.

PUCK

–  wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej  w kierunku do ul. Rumskiej do ul. Chrzanowskiego –  wprowadzony objazd do cmentarza komunalnego przez wieś Pierwoszyno( ulicami: Żeromskiego, Kaszubska, Rumska, Rzemieślnicza);-  wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju po stronie cmentarza na ul Rzemieślniczej ( nie dotyczy komunikacji miejskiej);

–   wprowadzony zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach ul. Żeromskiego na odc . od ronda na ul. Kaszubskiej ( z wyłączeniem komunikacji miejskiej);

–  wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju po obu str. Ul. Leśnej na odc. Od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej;

–  zmiany w organizacji ruchu dotyczą dnia 1.11.2013 .

CHOJNICE

–  nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu;

–  przewiduje się utrudnienia w  ruchu w związku ze wzrostem ruchu pieszych i kołowego.

TCZEW

–  Przy cmentarzu w Tczewie na ul. Rokickiej zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenie firm przyległych do ul. Rokickiej I Skarszewskiej tj. firm Silgan Metal Packaging S.A., Molex oraz MBF i Urzędu Celnego. Pojazdy będą także kierowane na teren składu kruszywa przy Ul. Rokickiej, Na wyraźny sygnał Policji do parkowania zostanie również udostępniona prawa część jezdni ul Skarszewskiej. Na ul. Rokickiej na odc. od skrzyżowania z ul. Al. Kociewską do skrzyżowania z ul. Skarszewską po obu stronach jezdni będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się;

–  Przy cmentarzu na ul. Gdańskiej zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca do parkowania na parkingu supermarketu NETTO oraz na terenie nowo otwartego węzła transportowego. Zniesione zostaną także zakazy zatrzymywania się na ul. Gdańskiej po obu jej stronach;

–  W Tczewie przy ul. 30-go Stycznia zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego oraz na parkingu firmy EATON. Dozwolony będzie postój pojazdów na ul. Bałdowskiej po stronie parku. Policjanci będą wskazywali także miejsca do postoju na ul. Kołłątaja;

–  W Tczewie na wyznaczonych skrzyżowaniach zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna. W  tych miejscach policjanci będą podejmowali ręczną regulację ruchem;

–  zmiana organizacji ruchu w dniu 01 listopada 2013

PRUSZCZ GDAŃSKI

– zmiana organizacji ruchu w dniach 31.10 – 01 listopada w rejonie cmentarza komunalnego ul. Sportowa i Spokojna – ruch jednokierunkowy. Ul. Ogrodowa będzie wyłączona z ruchu pojazdów, – dodatkowe miejsca postojowe w rejonie cmentarza;

– nie przewiduje się utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 1.

MALBORK

–  zakaz wjazdu na ulicę Wejhera, od skrzyżowania ul. Na Skarpie z ul. Krótką;

–  zakaz wjazdu na ulicę Krótką od strony ul. Głowackiego;

–  obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu na ulicy Wejhera, na odcinku od skrzyżowania z ul. Admiralicji;

–  obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu na ulicy Krótkiej oraz zakaz zatrzymywania się po lewej stronie jezdni;

–  po prawej stronie ulicy Wejhera, od bramy głównej cmentarza do bramy wjazdowej na teren nowej części cmentarza obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się;

–  Parking utwardzony naprzeciwko stanowiska zatrzymywania się autobusów posiadać będzie wydzielone miejsca dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne.

SZTUM

–  rejon cmentarza „Parleta” w dniu 01.11.2013 r. obowiązujący ruch jednokierunkowy z objazdem przez miejscowość Zajezierze;

– rejon cmentarza „Starego” ul. Nowowiejskiego w Sztumie – czasowo wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania na całej ul. Nowowiejskiego jednostronnie.

NOWY DWÓR GDAŃSKI

–  Organizacja ruchu drogowego nie ulega zmianie.

Źródło: www.pomorska.policja.gov.pl, www.gddkia.gov.pl

Ostatnie posty: