Loader Image

drogi pod lupę

Składowe bezpieczeństwa ruchu drogowego to pojazd, kierowca i infrastruktura.  Sukcesywnie opracowywane i wdrażane są środki bezpieczeństwa w pojazdach. Poczyniono również duże postępy w zakresie bezpieczeństwa przepisów drogowych.  Niestety wymagania, dotyczące bezpieczeństwa, przy projektowaniu dróg odgrywają drugorzędną rolę, dodatkowe problemy to – utrzymanie dróg, niezgodność z normami bezpieczeństwa (projekt drogi przewidywał mniejsze natężenie, niż obecne).
19 listopada 2008 roku weszła w życie dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwa infrastruktury drogowej 2008/96/WE (Dz.U. UE L.319/59). „Ocena wpływu”, którą wprowadza dyrektywa, oznacza strategiczną analizę porównawczą wpływu nowej drogi lub istotnej modyfikacji  istniejącej sieci na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomorska Rada Bezpieczeństwa, wspólnie z zespołem Fundacji Inżynierii Lądowej opracowała „Wytyczne przeglądu dróg samorządowych pod kątem wymogów brd na przykładzie drogi wojewódzkiej DW221”.

 

 1.1. Przegląd drogi pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego (PB) jest
elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego i należy do
grupy działań i środków prewencyjnych stosowanych przez zarządy dróg. Do grupy
tej należą także: audyt brd (ABRD) i oceny oddziaływania na brd (OBRD).


1.2. Ustala się, że właściwy przegląd drogi pod względem brd jest działaniem
rutynowym, odnoszącym się do drogi, dokonywanym nie rzadziej niż co pół roku i
nakierowanym głównie na skuteczne prowadzenie prac utrzymaniowych i
planowanie robót o charakterze inwestycyjnym. Działaniem podobnym, ale nie
tożsamym jest przegląd audytorski prowadzony w ostatniej fazie audytu,
odnoszący się do funkcjonującej drogi tuż po oddaniu jej do użytkowania i
nakierowany na eliminację mankamentów i błędów powstałych w trakcie prac
planistycznych i projektowych.


1.3.
Przegląd dróg PB jest działaniem spójnym z systemem przeglądów dróg w
Polsce i ma charakter uzupełniający i uszczegóławiający w odniesieniu do tych
aspektów, które należy traktować jako ważne z punktu widzenia brd. Na tej
zasadzie zakłada się traktowanie przeglądu obiektów mostowych jako tej części
przeglądu, która korzysta z innych metod, właściwych dla bezpieczeństwa
konstrukcji budowlanych.

 

 Efekty prac nad przeglądem dróg mają pomóc w ocenie zagrożenia, by móc je skutecznie i efektywnie eliminować. Schemat postępowania w przypadku wykrycia mankamentów na drogach wygląda następująco:

 [GALLERY=28]

Szczegółowe zapisy omawiające problem istniejącej sieci drogowej w Polsce znajdują się w załączonym PDF-ie:

  1. Instrukcja wykonywania przeglądów na drogach samorządowych województwa pomorskiego
  2. Przykład przeglądu ogólnego dla drogi wojewódzkiej DW221 wraz z analizą brd
  3. Przykładowe kryteria oceny mankamentów
  4. Przykładowe formularze do wykonywania przeglądów

DO POBRANIA PLIK PDF

Ostatnie posty: